Home » नम्

नम्

नम् एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथम पुरूष नमति नमत: नमन्ति
मध्यम पुरूष नमसि नमथ: नमथ
उतम पुरूष नमामि नमाव: नमाम:

1 thought on “नम्”

Comments are closed.

error: Content is protected !!
Scroll to Top