Home » गम् : चलना/ जाना (going )

गम् : चलना/ जाना (going )

गम् एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथम पुरूष गच्छति गच्छत: गच्छन्ति
मध्यम पुरूष गच्छसि गच्छथ: गच्छथ
उतम पुरूष गच्छामि गच्छाव: गच्छाम:
error: Content is protected !!
Scroll to Top